Gennembrud for Josef - Michael Schiffmann

Følgende inspiration kommer fra Tyskland (Red)

Bønnestrategi ” Gennembrud for Josef” november 2011

Kære venner og forbedere,

I de sidste par dage er det indtryk blevet stærkere, at tiden er kommet til at starte en ny bønneoffensiv. I løbet af de sidste 3-4 uger(stærkest de sidste par uger)er det åndelig pres på de mennesker, der er i står forrest i skudlinjen (forerunner, trendsætter) eller på dem der befinder sig i en pioner-position vokset massivt. Fra talrige tilbagemeldinger ved jeg, at det ikke kun er hos os; men at mange i Tyskland og i Schweiz oplever et stærkt voksende åndeligt pres med bl.a. sygdom, uheld, humørsvingninger, ulykker, søvnforstyrrelser hos hele familien. Dette er specielt tilfældet hos mennesker, der er kaldet af Herren til at indtage nyt åndeligt land for Guds Rige. Alt peger hen på at det gennembrud, der må komme står for døren. Fjenden skyer ingen midler for at sprede modløshed, håbløshed, vantro, at distrahere, intimidere, give følelsen af utilstrækkelighed. Alle disse forsøg må der sættes en stopper for og samtidig at ”Josefferne” og (Josefinerne) må blive hentet ud af fængslerne og blive bragt til Faraos palads.

Vil I hjælpe med til det? Nedenunder vil I se bønnestrategien for de første 7 dage. Vær venlig straks at starte med strategien for den 1. dag og læg hele jeres hjerte i det. Hvis I derefter vil være med til fortsat at bede, så skriv til TTN kontoret og bed om ”14 dages-strategien”. Den vil være til rådighed i løbet af en uge. Det vil dreje sig om 21 dage i år, og måske fortsætte med endnu 14 dage i det nye år. Jeg vil lytte efter, hvad Herren taler om det videre forløb. Dette er et specielt ”tidsvindue” og det forventede gennembrud kunne bringe udviklingen i Guds Rige kvantespringe videre.

Det ville glæde os, hvis I særligt ville bede for Michael og Andrea Schiffmann og TTN-teamet, som arbejder som Forerunner i dette land. Samtidig kan I gerne bede for jeres egne og jeres omgivelsers situation, men lad os holde fokus på de kristne i Tyskland og i Schweiz. Det drejer sig om mange kristne, som vi måske ikke kender, og som virkelig behøver vores støtte igennem forbøn. De er kaldet af Gud, kæmper måske en ensom kamp og behøver ny kraft, opleve at trykket letter og at Helligånden styrker dem. De står på Guds forjættelser, de meget klare løfter og det enorme gennembrud, som er blevet forjættet og holder ud, mens presset fra omstændighederne er voksende. Alt må undersøges med det formål at finde ud af, om de kommende overvældende velsignelser kan håndteres. Man kunne sammenligne det med et hus, hvor det bærende murværk er i en elendig forfatning forårsaget af en vandskade. Udefra er skaden ikke synlig, men Guds Ånd tillader igennem denne omstændighed, at det skjulte bliver åbenbar. I en sådan tilstand kan huset ikke bære lasten af den kommende velsignelse. Derfor er der stadigvæk tid til at få repareret de skjulte skader i fundamentet. Falske skamfølelser eller stolthed kunne forhindre os i at sige ja til dette Helligåndens værk i os. Men en kommende skade ville blive uforholdsmæssig større, hvis vi ikke ville være i stand til at bære den velsignelse, som vi måske havde været under uddannelse hele vores liv for at lære at kunne bære. Mange af os vil blive løftet op in en ny åndelig ”liga”, og vores åndelige indflydelse vil dermed blive exponeret. Jeg vil med eftertryk opmuntre jer til efter egen bedømmelse at gøre brug af fastedage indenfor rammerne af denne bønnestrategi.

Bønnestrategien vil kunne sammenlignes med Josefs liv og situation. Det var en overvældende forjættelse, han fik med på sin livsvej. Alligevel blev han solgt af hans brødre, bagtalt, uretfærdigt anklaget, sat i fængsel og glemt der. Men Gud havde bogstavelig talt hele tiden holdt hans hånd over ham og forberedt ham på kaldelsen. Gennembruddet var lige på trapperne. Netop på dette tidspunkt er presset størst. Om vi består i en sådan situation, er ikke altid kun afhængig af os.

Jesus har engang sagt til Peter: ”Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer (flertal) for at sigte jer (flertal) som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre.” Luk. 22,31-32

Lk. 22, 31-32 And the Lord said, "Simon, Simon! Indeed, Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for you, that your faith should not fail; and when you have returned to Me, strengthen your brethren." New King James Version
Lk. 22, 31-32 Simon, Simon (Peter), listen! Satan has asked excessively that [all of] you be given up to him [out of the power and keeping of God], that he might sift [all of] you like grain, [Job 1:6-12; Amos 9:9.] But I have prayed especially for you [Peter], that your [own] faith may not fail; and when you yourself have turned again, strengthen and establish your brethren. Amplified Version
Lk. 22, 31-32 "Simon, stay on your toes. Satan has tried his best to separate all of you from me, like chaff from wheat. Simon, I've prayed for you in particular that you not give in or give out. When you have come through the time of testing, turn to your companions and give them a fresh start." Message Translation

Øjensynlig har bøn og forbeder stor indflydelse på, om vi klarer det. Derfor lad os med stor passion og energi bede og således investere kvalitets-tid i Guds Rige. Vil du være en del af dette? Så mødes vi foran Guds trone.

Mange hjertelige hilsner

Michael SchiffmannDag 1” Sådan begyndte det hele” 1. Mosebog 37-39

Temmelig tidligt i Josefs liv gav Gud ham i drømme en stærk forjættelse for hans liv. Han skulle være en velsignelse for hele hans familie, være en leder med ansvar og autoritet.

Dog hvor har det bragt mig hen? ja rigtig i fængsel. Ville det være bedre, hvis jeg ikke havde fortalt om mine drømme? Hvor ofte har jeg spurgt mig selv om det, men jeg måtte bare ud med det særligt overfor mine brødre. Måske skulle jeg være startet med Benjamin, men jeg kunne dengang ikke holde denne gode nyhed tilbage for min familie. De skulle høre det, og min far skulle være stolt af mig. Jeg har forsøgt at gøre alt for at vise mig værdig til at bære en så overvældende kaldelse. Hvor mange mennesker kendte jeg dengang, som overhovedet anede, hvad Gud forventede af dem. Men nu bliver det vel ikke til noget mere. Jeg har svigtet og Intet, ikke engang Potifar troede på mig.”

Andre siger: ”der findes ikke et mere sikkert sted at være end at stå på Guds forjættelser. Men gør du det, lader det at alle sammensværger sig imod dig.

Under tidspunkter med pres ser vi gerne på os selv og vores egne mulig- eller umuligheder. Men løsningen er at rette vores blik væk fra os selv og se hen på Herren.

Sl. 121, 1-8 Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Han lader ikke din fod vakle, han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn, han sover ikke. Herren bevarer dig. Herren er din skygge ved din højre side. Om dagen stikker solen dig ikke, månen ikke om natten. Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv. Herren bevare din udgang og din indgang til evig tid.

Kun når vi løfter vores øjne, kan vi erkende at vores hjælp kommer fra Gud, og at han er vores personlige beskytter. Han har givet os vores kaldelse, og han vil derfor også sørge for, at vi kan opfylde den. Vores personlige svagheder kan ikke hindre os i at vinde vores livs kapløb, så længe vi tillader Guds lys at korrigere os, helbrede og befri os.

Bønnestrategi: Bed for forerunnere og pionere af begge køn, som netop befinder sig i en lignende situation. Bevæg deres øjne hen til Herren, mal for dem i jeres bøn hans styrke, og at han personligt er vendt imod dem. Tal til deres hjerter, som om de stod foran jer.erren og mal i bønnen hans styrke


Dag 2 ” Håbet vender tilbage” 1. Mosebog 40

Mundskænken og den kongelige bager er nu også her. Der kan man se, der findes ingen sikre stillinger ved hoffet. I dag i kridthuset, i morgen ude i kulden. De er godt nok dannede, og hvordan de kan tale! Man kan rigtig forestille sig, hvordan det foregår deroppe.”

Drømme

Gud har måske alligevel ikke opgivet mig. De to fine herrer havde drømme og hernede ved alle, at det er lige mit speciale. Mens jeg bad, behøvede jeg ikke at vente længe på svaret. Der kom hurtig en udlægning. Det er helt klart min billet ud i friheden. Gud er god imod mig, nu kan det kun gå fremad. De har jo også lovet mig at bringe mig ud herfra. Sikken en fest det bliver!” Men selv om mundskænken havde svoret at holde sit løfte, glemte han alligevel at gøre det. Bageren kom heller ikke til at indfri hans løfte. Så alt forblev ved det gamle. En mand med en kaldelse – i fængsel.

Gud havde ikke tilladt Josef at redde sig selv, - heller ikke igennem de åndelige gaver, som var i ham. Han skulle lære at stole på intet andet end den almægtige, altid nærværende, kærlige og vise Gud. Hvis vi sætter vores lid til noget andet, vil vi altid blive skuffet.

Dette oplevede Paulus også:

2. Kor. 1. 8-11 Om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, at I skal vide dette, brødre: Den var så tung, at det var langt mere, end vi kunne bære, så vi endog opgav håbet om at bevare livet. Ja, vi havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde. Ham var det, som friede os og vil fri os fra en så overhængende livsfare, og vi har det håb til ham, at han også i fremtiden vil fri os, når også I hjælper til med forbøn for os, så at der lyder tak for os fra mange læber for den nådegave, vi fik gennem så mange.

Nogen har engang sagt: Alle vil gerne komme i himlen, men ingen vil dø.

Jo større forjættelsen, som vi har modtaget, er; desto mere må Herren være klar over, hvad vi sætter vores tillid til. Forjættelsen må lægges på alteret, og må nogle gange tilsyneladende endog dø, for at Herren kan genopvække den.

Bønnestrategi: Bed om trøst og imod håbløshed, thi et håb der trækkes i langdrag, gør hjertet sygt (Ordspr. 13,12). Bed om en hurtig død, hvor håbet er i egen styrke eller visdom; men samtidig bed om en kraftig voksende overbevisning om Guds pålidelighed. Da Josef erkendte og erklærede Gud, som sin eneste kilde, befandt han sig i stormens øje og oplevede vindstille og sikkerhed.
Dag 3 ”Et forblændet hjerte”

Det lader næsten til at jeg på en gang er blevet usynlig. Ingen lægger mærke til mig. Hvorfor har ingen omsorg for, hvordan jeg har det. I dag blev der ikke gemt noget mad til mig, selvom jeg havde bedt om det. Jeg aner ikke, hvordan det ender med mig. Selv Gud har forladt mig. Jeg ville også forlade mig selv, hvis det var muligt.

2. Kor. 4,4 for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. 

2. Kor. 4, 4 For the god of this world has blinded the unbelievers' minds [that they should not discern the truth], preventing them from seeing the illuminating light of the Gospel of the glory of Christ (the Messiah), Who is the Image and Likeness of God. Amplified Version

Djævelen elsker at forblinde menneskers sind, for på den måde at nå hans mål. De skal ikke se, hvad der er virkelig vigtigt. Det er sandt vedrørende frelsen og specielt omkring Jesus Christus som person. Dette våben bliver naturligvis også brugt for at opnå andre mål. En glemslens Ånd bliver virksom eller vigtige forbindelser med mennesker bliver ikke til noget, skønt Gud ønsker det. Bøn og forbøn kan nedrive forblindelsen (et usynligt beskyttelsesskilt, som virker imod erkendelsen af sandheden - bredt forstået). Således kan mennesker forstå sandheden og sandheden vil sætte dem fri. Denne manøvre virkede i Josefs historie, hvad angik ham selv, men også at mundskænken brød hans løfte. I Josefs tilfælde var det at Guds nærvær og hans virkelighed blevet afskærmet igennem ånder af håbløshed og vantro. Mundskænken var den nøgleperson, som Gud havde forberedt ikke kun til at hente Josef ud af fængslet; men også til at lede ham ind i hans bestemmelse og forjættelse. Han skulle bringe ham til Farao, og således redde hele Ægypten og det israelske folk fra hungersnød. Fjenden brugte alle midler for at forhindre det.

Bønnestrategi: Riv alle fjendens åndelige forblindelser og foranstaltninger ned i Jesu navn, som hindrer forerunnerne og pionererne i at se stråleglansen fra Messias. Enhver af fjendens planer og hensigter skal tilintetgøres. Sæt de udvalgte vejbereder og døråbnere fri til at modtage deres henvisninger fra Gud. Nu er tiden kommet til at omsætte det, de har hørt, og at Josefferne bliver løsladt. Der er behov for dem og det hurtigt”. Skrifter siger i Ordsprogenes Bog, at ingen plan eller indsigt kan bestå imod Herren. Sådan skal det også være for Guds udvalgte. Lad Helligånden vise jer imod hvilke blændværker, I skal bede.Dag 4 ” Ban vej for Herren

Hvis jeg bare kunne fornemme hans nærvær og kunne høre hans stemme, så var det meget nemmere at klare. Hvor er han bare henne? Jeg har hørt om mennesker, som var blevet forladt af Gud. Selvom min far siger, at det er en undtagelse. Han har altid fornemmet hans nærvær, selvom han havde indhyllet sig i tavshed. Hvorfor hører han mig ikke, når jeg så tit skriger til ham. Min skyld må vel være så stor, at selv Gud ikke kan håndtere den.”Fjenden forsøger at tilbageholde Guds engle, når de udgår fra Guds trone og skal viderebringe hans ord på jorden.

Dan. 10. 2,3,5+10-15 På den tid holdt jeg, Daniel, sorg i tre uger. Jeg spiste ikke lækkert brød, der kom ikke kød og vin i min mund, og jeg salvede mig ikke, før de tre uger var gået. - løftede jeg øjnene og så en mand iført en linneddragt, med et bælte af Ufaz-guld om lænden. Da rørte en hånd ved mig, ruskede i mig og fik mig op på knæ og hænder. Så sagde han til mig: »Daniel, du højtelskede mand, forstå de ord, jeg nu taler til dig, og rejs dig op; for nu er jeg udsendt til dig.« Og da han talte til mig, rejste jeg mig skælvende. Han sagde: »Frygt ikke, Daniel, for fra den første dag du satte dig for at opnå indsigt og at ydmyge dig for din Gud, er dine ord blevet hørt, og jeg er kommet for dine ords skyld. Fyrsten over perserriget har stået mig imod i enogtyve dage, men Mikael, en af de fornemste fyrster, kom mig til hjælp, da jeg var ladt tilbage dér hos Persiens konger. Og nu er jeg kommet for at få dig til at forstå, hvad der skal ske med dit folk ved dagenes ende. For også dette syn gælder de dage.« Da han sagde det til mig, bøjede jeg mit ansigt mod jorden og blev stum.

Fjenden hensigt er, at vores pionere og forerunner skal afskærme fra Guds ord. Vores tro består igennem hans ord (skrevet eller talt) Rom. 10,17, og da vi kun igennem troen (Rom. 10,9-10) og er, retfærdiggjorde, og derved kan komme ind i hans nærvær, er det en strategi, der ofte lykkedes. Vi vil bryde denne strategi.

Bønnestrategi: ”Fader i Himlen, dine børn skal høre din stemme, og du vil tale til os. Derfor vil vi også være enige med dig om at forerunnerne og pionererne igen kan og skal kunne høre din stemme. Giv dem kraft til at holde ud, imens dine engle kæmper sig igennem fjendens rækker. Du er gennembruddets Gud og du bryder igennem dine fjendens rækker som igennem vand. Ingen formår at holde stand imod dig. Vi tror dig for et gennembrud lige netop i dette øjeblik. Lige nu skal de høre og dit ord skal komme i deres hjerte. Vi takker dig for, at dit riges koncentrerede kraft manifesterer sig i navnet Jesus.”

Nævn nu i bønnen enkelte kristne ved deres navn, og tak Herren for et gennembrud for hans stemme også hos dem.
Dag 5 ”Han, som har Davids nøgle, lukker op og ingen kan lukke igen”

Jeg har altid givet alt for at behage Gud. Ja, jeg ved, at Gud altid ser i det skjulte, det er i hvert tilfælde det, min far altid har fortalt. Når det kommer til stykket ville jeg vise, at jeg var den mægtige kaldelse værdig. Nej, derfor ville jeg selvfølgelig ikke sove med Potifars hustru, skønt hun så virkelig godt ud. Jeg har givet mit alt, men jo mere jeg anstrengte mig, desto mere blev situationen forkludret. På den anden side er der dog Guds yndest over mit liv. Jeg blev overopsynsmand i fængslet, det er der ikke mange, der bliver. Det vil også være en god ting at kunne fortælle dette i en historie, når jeg er blevet så gammel, at jeg kan fortælle det til mine børn.”

For alle begivenheder i livet findes der en tidsplan, som Gud i hans kærlighed har udarbejdet.

Præd. 31-2 Alt har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde osv.

Jeg vil tilføje på Josefs vegne: at komme i fængsel har sin tid og at blive løsladt har sin tid. Alt mundede ud i et af Gud forudbestemt tidspunkt.

Sl. 105 17-22 sendte han en i forvejen for dem: Josef blev solgt som træl.
De mishandlede hans fødder med lænker, hans hals blev lagt i jern,
indtil hans ord gik i opfyldelse, et ord fra Herren stadfæstede det.  Kongen sendte bud og satte ham i frihed, folkenes hersker løslod ham. Han gjorde ham til herre over sit hus,
til hersker over al sin ejendom,  så han kunne vejlede hans stormænd efter sin vilje
og give hans ældste visdom.

Ps. 105, 17-22 He sent a man before them, even Joseph, who was sold as a servant. [Gen. 45:5; 50:20, 21.] His feet they hurt with fetters; he was laid in chains of iron and his soul entered into the iron. Until his word [to his cruel brothers] came true, until the word of the Lord tried and tested him. The king sent and loosed him, even the ruler of the peoples, and let him go free. He made Joseph lord of his house and ruler of all his substance, [Gen. 41:40.] To bind his princes at his pleasure and teach his elders wisdom. Amplified Version

Alle menneskelige anstrengelser nytter intet, når Gud ikke har åbnet døren, så forbliver den lukket. Men har han åbnet den, så findes der ingen kraft i universet, der kan forhindre det, Gud gør. De forjættelser, vi har modtaget, bringer os nogle gange i vanskeligheder, men til sidst sætter de os fri,

Bønnestrategi: Jeg tror at tiden, hvor forerunnerne og pionererne bliver sat fri, begynder nu. Kan du også tro det? Så proklamer denne frigørelse over dem og bed tilsvarende skriftsteder.Dag 6 ”Overbevisningens ånd”

Herren ærer virkelig mit ord. Bageren blev henrettet og mundskænken er fri. Selv det med fuglene er gået i opfyldelse. De har virkelig hakket hans øjne ud. Jeg har ikke selv set det, men de andre vagter har fortalt mig det. Nu kan det virkelig ikke vare længe inden Faraos tjener kommer og bringer mig i frihed. Det er der så mange, der har fortalt om, når en sag bliver hørt af Farao, skaffer han dem ret. Mange har måttet købe sig til den ret, andre har fået den foræret. Jeg må kun have tålmodighed. Det er i hvert tilfælde Guds plan at redde mig. Det var så tydeligt, og det kan ikke bare være et tilfælde.”

Nu er det allerede to år siden, og der endnu ikke kommet en tjener for at redde mig. Hvad er der sket? Eller er han alligevel igen faldet i unåde; nej, så ville han sidde ved siden af mig. Verden er virkelig utaknemmelig. Jeg var så overbevist.”

1.Mo. 40 21-23 Hofmundskænken genindsatte han i hans embede, så han kunne række Farao bægeret, og hofbageren hængte han på et træ, sådan som Josef havde tydet det for dem. Men hofmundskænken huskede ikke Josef. Han glemte ham.

1. Mo.41 1,8-9 To år senere havde Farao en drøm: Han stod ved Nilen, om morgenen var han fuld af uro og sendte bud efter alle Egyptens mirakelmagere og vismænd; han fortalte dem sin drøm, men ingen kunne tyde den for Farao. Da sagde hofmundskænken til Farao: »Nu må jeg minde om mine forsyndelser. ”

Uden mundskænkens offentlige bekendelse og omvendelse havde Josef ikke kunne være blevet reddet. Hvad hvis hans egen pletfrihed havde været mere værd end sandheden?

Bønnestrategi: Fader i himlen i henhold til dit ord i Rom. 8,38-39, er der ingen, der formår at bremse din kærlighed og frelse. Hverken fyrster, eller fjendens mægtige kræfter, hverken noget i det høje eller i det dybe, eller noget nuværende eller kommende, eller noget andet menneske, kan forhindre dig i at gennemføre din kærlige redningsplan. Vi sætter nu en ånd af overbevisning fri, som skal berøre alle de mennesker, der skal yde et bidrag til at forerunnerne og pionererne bliver frie. Hvad enten de sidder i regeringen, amter, banker eller andre beslutningsorganer, at de må gøre brug af deres netværk eller forbindelser eller vil stille ressourcer til rådighed. Berør dem nu, og lad dem gå i gang. Disse pionere skal nu bringes i en position, hvor de i henhold til deres kaldelse i dit rige kan yde en vigtig indsats. Den ære, de er blevet frastjålet, skal nu i en mægtig målestok blive erstattet. Fader, vi beder i din søns Jesus Kristus af Nazarets navn, og vi ærer dig for alle de mirakler, du lader ske i Tyskland og i Schweiz.
Dag 7  ”Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forude."

Jeg troede, jeg drømte. Der var allerede en sådan glæde i luften, da denne gruppe af tjenere ankom til vores fængsel. Hvor så de rene ud og deres tøj var lavet af de dyreste stoffer. Da blev mit navn råbt op, og jeg skulle træde frem. Det var så uvirkeligt, det var som om det ikke drejede sig om mig, men om en anden. Da den tunge port smækkede i efter mig, synes det som om en altid nærværende kulsort skygge veg fra mig. Et fængsel indeni mig, som så ofte havde overvældet mig. Denne stemme, som med voksende glæde pinte mig og som malede mine fremtidsudsigter i dystre farver. Jeg efterlod dig, som havde jeg aldrig kendt dig. Det var som om jeg skulle sprænges indvendig, da jeg foran alle blev indsat i Faraos hof. Endelig. Endelig. Endelig.”

Da porten til paladset åbnede sig foran mig, blæste en krydret luft af frihed. Hvad ville fremtiden mon bringe?”

Når frihedens dag er kommet, må vi være klar til at lægge det gamle bag os. Igen og igen gælder det i vores liv om at glemme, hvad der ligger bagude, og strække os ud efter det, der ligger forude. Da det kun er Gud, der kender vores fremtid, kan vi kun have tillid til hans vise hånd, at han har forberedt os rigtigt. Så vil han være med os i vores succes, gennembrud, frigørelse og i vores kaldelses fylde.

Filip. 3. 13-14 Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude; jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. 

1.Kor. 9.24-25 Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den! Men enhver idrætsmand er afholdende i alt – de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner.

Bønnestrategi: Lad jer inspirere igennem Josefs historie og den visdom Paulus havde og bed tilsvarende for vores forerunner og pionere. Sæt jer ind i deres situation og forbered dem på at kunne skifte fra en slags fængselstilværelse til en nye facette i deres kaldelse. Velsign dem med alt hvad de behøver og forbered dem.

Almindelige råd: Naturligvis ved vi ikke hvilke flaskehalse eller hvilke ufremkommeligheder, Herren vil løse for forerunnerne og pionererne, men i henhold til troens love kan vi bede for det her og nu. I evigheden foran Guds trone findes der ingen tid, derfor er det foran tronen altid det rette tidspunkt. Derfor siger Bibelen: Dette er frelsens dag. Derfor overlader vi det til ham snarest at gøre det synligt.
© Agner Ebild 2011